Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajdują się dwa rezerwaty przyrody

Obszary chronionego krajobrazu

Trzy obszary chronionego krajobrazu są w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czarnobór

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór położone są cztery obszary Natura 2000

Pomniki przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się 15 obiektów uznanych za pomniki przyrody (w sumie 61 drzew), w tym: 11 pojedynczych okazów drzew i 4 grupy drzew

Inne formy ochrony przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór występują użytki ekologiczne, strefy ochrony ptaków chronionych oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt