Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

RYS HISTORYCZNY

Równolegle z utworzeniem Nadleśnictwa Czarnobór na terenach przez nie administrowanych o powierzchni 9165 ha powstał Ośrodek Hodowli Zwierzyny, przekazany w zarząd Lasów Państwowych w 1993 roku. Podczas przeprowadzonej wówczas po raz pierwszy inwentaryzacji wykazano 3 łosie, 14 jeleni, 55 saren, 20 dzików oraz brak jakichkolwiek urządzeń łowieckich, pasów zaporowych, czy poletek łowieckich. Należało jak najszybciej zagospodarować nowo utworzony Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Przystąpiono nie tylko do budowy nowych urządzeń łowieckich, ale przede wszystkim położono nacisk na poprawę warunków bytowania zwierzyny poprzez stworzenie jej miejsc ostoi i bazy pokarmowej. Założono pierwsze poletka łowieckie, pasy zaporowe i łąki łowieckie.

Przeprowadzona w 2007 roku ocena ośrodków hodowli zwierzyny zaliczyła OHZ Czarnobór (obejmujący obwód 167) do grupy I - obwodów zagospodarowanych w sposób bardzo dobry. O dobrym zagospodarowaniu łowiska, a przede wszystkim o pozytywnych efektach z działań zmierzających do poprawy warunków bytowania zwierzyny, świadczy fakt, że na tym terenie od kilku lat zaznacza się również wzrost populacji bobra, wydry i wilka. Dziś rozlewiska i żeremia bobrowe to nie wyjątek czy ciekawostka, ale stały element krajobrazu. Swoją ostoję ma tu także wataha wilków, których tropy obserwowane są od kilku lat.

W dniu 30 kwietnia 2012 roku do Nadleśnictwa Czarnobór dołączono teren OHZ obwód 168 i 170 z Nadleśnictwa Borne Sulinowo na mocy Zarządzenia nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 16 kwietnia 2012 roku.

W dniu 31 marca 2016 roku OHZ Nadleśnictwa Czarnobór obwody 167, 168 i 170 zostały przekazane do OHZ Nadleśnictwa Borne Sulinowo na mocy Zarządzenia nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 02 marca 2016 roku.

Dziękujemy wszystkim za współpracę i niezapomniane wspólne chwile na niwie łowieckiej.

DARZ BÓR!!!

Wszystkich sympatyków, myśliwych mających sentyment do polowania na terenie obwodów łowieckich OHZ  167, 168 i 170 prosimy o kontakt z Nadleśnictwem Borne Sulinowo.