Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Czarnobór

Pod zarządem Nadleśnictwa Czarnobór znajduje się niemal 18 tys. ha lasów

Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo. Jego rzeźba to wynik działalności lodowców. Równiny, pagórki a nawet wzgórza przeplatają się ze sobą tworząc mozaikę krajobrazów wzbogaconych jeziorami rynnowymi o czystej wodzie. Rzeźbę terenu wzbogacają płynące dolinami i jarami rzeki i strumienie. Najistotniejszą rolę w kształtowaniu się rzeźby terenu Nadleśnictwa odegrała działalność lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych w okresie stadiału pomorskiego, zlodowacenia bałtyckiego. Elementem dominującym tej rzeźby stały się równiny sandrowe, wzbogacone rozległymi zagłębieniami wytopiskowymi, których dna zajęte są obecnie przez bagna, podmokłe łąki i jeziora. Wyróżniającym elementem równin sandrowych są strefy ostańców wysoczyznowych. Taki charakter mają Skotna i Czarcia Góra. Równiny sandrowe dzieli od północy ku południu rynna z rzeką Płytnicą. Część północną Nadleśnictwa tworzy rozczłonkowany garb morenowy. Biorąc pod uwagę kryteria morfogenetyczne i litologiczne na terenie Nadleśnictwa Czarnobór wyróżniono następujące jednostki geologiczno-glebowe:

  • utwory wodnolodowcowe;
  • utwory lodowcowe (tereny morenowe);
  • utwory akumulacji rzecznej;
  • współczesne osady bagienne.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych (specyficzne partie drzewostanów, znajdujące się na przejściu pomiędzy lasem i krajobrazem otwartym lub na przejściu pomiędzy różnymi drzewostanami we wnętrzu kompleksów leśnych). Ta ścisła zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna ich różnorodność spowodowały, że wydzielono kilkanaście typów siedliskowych lasu.

Z glebami żyznymi łączą się siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej. Siedliska borowe są uboższe i skład biocenozy jest tu skromniejszy, ale i zupełnie odmienny, przez co na równi  ciekawy i fascynujący. Na wszystkich siedliskach borowych dominują drzewostany z panującą sosną. Również na siedliskach lasowych świeżych zdecydowanie przeważają drzewostany sosnowe, ale poważny udział mają tu też drzewostany z panującym dębem, bukiem.

Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Stanowiska występowania tych roślin chroni się u nas czynnie, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew w ramach pomników przyrody.

Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka i kunę. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie wilka, a z częściowo chronionych – bobra i wydrę. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych, naszą dumę - bociana czarnego i pojawiającego się w naszym rewirze bielika.