Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia tego terenu i pierwsze historyczne zapiski z XVI wieku mówią o założeniu w tym okresie osady pod nazwą Linde bei Krangen (Lipa koło Krągów ) - obecne miasto Borne Sulinowo, a w odległości 5 km na południe, wsi Gross Born (Wielki Zdrój).

    Do pierwszej wojny światowej obszary te były w posiadaniu własności rolno-leśnych. Około 1920r. tereny te objął niemiecki Skarb Państwa tworząc Nadleśnictwo Freierswald z siedzibą w Marianowie. W 1935 roku decyzją władz III Rzeszy Niemieckiej z terenów tych wysiedlono ludność i utworzono poligon artyleryjski, a w Linde Szkołę Oficerską Artylerii. To tutaj właśnie koncentrowały się wojska pancerne Guderiana przed atakiem na Polskę w 1939 roku, tutaj też Rommel szkolił swój korpus na Afrykę. W czasie II wojny światowej zlokalizowane tu były obozy jenieckie - m.in. Oflag IID Gross Born, w którym przebywali m. in. St. R. Dobrowolski i Leon Kruczkowski. Pod koniec wojny obszary te zostały zajęte przez wojska radzieckie i użytkowane jako poligon wojskowy do 21.08.1992r. W tymże roku (1992) pożary wierzchołkowe zniszczyły ponad 3 tys. ha wrzosowisk i lasów. Po pożarze rozpoczął się żmudny proces odnawiania lasu. Przez pierwsze dwa lata leśnicy uporządkowali, zrekultywowali i zagospodarowali 600 ha pożarzysk, pozyskując przy tym 35000 m3 opalonego i postrzelanego drewna. Założono 327 ha upraw z remizami i 5 km tzw. pasów biologicznego oporu. Nadleśnictwo Czarnobór powstało 1 stycznia 1993 roku i do roku 2012 administrowało na obszarach o powierzchni 13383,33 ha. 

     Z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw: Czarnobór, Czarne Człuchowskie oraz Szczecinek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku przyłączono do Nadleśnictwa Czarnobór część obrębu Czarne z Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie oraz część obrębu Dyminek i Szczecinek z Nadleśnictwa Szczecinek. Z tego tytułu ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Czarnobór zwiększyła się o 4304,77 ha.