Asset Publisher Asset Publisher

Plan Urządzenia Lasu

Plan urządzenia lasu jest to szczegółowy leśny plan gospodarczy – podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach. Sporządzanie planu urządzenia lasu wymaga uwzględnienia odpowiednich wymagań zawartych w innych ustawach i rozporządzeniach, regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw:

prawo ochrony środowiska, 

o ochronie przyrody, 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

prawo geodezyjne i kartograficzne, 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

o ochronie przeciwpożarowej, 

prawo łowieckie, 

prawo wodne, 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

    Plan urządzenia lasu sporządza się na podstawie przepisów aktualnych w czasie opracowywania projektu planu. Aby poprawnie sporządzić projekt planu, konieczna jest znajomość aktualnych przepisów prawnych.

Zgodnie z ustawą o lasach tworzony jest co 10 lat według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania przez Biura Urządzania Lasu, bądź inne firmy posiadające uprawnienia. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem lasów (występowaniem szkód lub klęsk żywiołowych), plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat. Plan ten staje się podstawą do prowadzenia jakichkolwiek zabiegów gospodarczych po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw środowiska. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Czarnobór został sporządzony na okres obowiązywania od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r.