Asset Publisher Asset Publisher

Rekultywacja poligonów na terenie Nadleśnictwa Czarnobór

Nadleśnictwo Czarnobór uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

  

Projekt realizowany jest w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko (strona programu  http://www.pois.gov.pl/) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
 2. Ocena przyrodnicza terenów;
 3. Ocena geośrodowiskowa terenów;
 4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
 5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
 6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
 7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk;
 8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

 

Nadleśnictwo Czarnobór uczestniczy w pierwszych trzech działaniach projektu, tj.:

 1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
 2. Ocena przyrodnicza terenów;
 3. Ocena geośrodowiskowa terenów.

Planowany obszar działania projektu na terenie Nadleśnictwa Czarnobór to 455 ha.

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/ zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów