Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

OGŁOSZENIE
o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór, informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (dz. U. 2021.1275), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.
 Powyższe dotyczy lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czarnobór. 

 Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może by nabyty za cenę nie wyższą niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

 Decyzję o zakupie gruntów podejmie Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarnobór po dokonaniu analizy możliwości finansowych.

 Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Czarnobór pod nt. tel.: 94 372 65 32, e-mail: czarnobor@szczecinek.lasy.gov.pl .