Lista aktualności Lista aktualności

VII CROSS BOCIANA

Mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną edycją biegu leśnego pn. VII Cross Bociana, który odbywa się cyklicznie w Nadleśnictwie Czarnobór.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i link do zapisów.
Cel zawodów:
- popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
- promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody,
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
- promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,
Współorganizatorzy:
- Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku,
Partnerzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
- Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
- Miasto Szczecinek,
Termin i miejsce:
- Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 25.05.2024 r.
- Biegi (5 km/10 km) - start godz: 12:00.
- Marsz Nordic Walking (5km) - start godz:12:05.
- Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.
Zasady uczestnictwa:
W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami. Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
Skracanie trasy równa się z automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.
Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:
W dniu zawodów, tj. w sobotę 25.05.2024 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku.
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:
- Biegi 5km i 10 km, NW 5 km – od 10:00 do 11:45.
Zgłoszenia:
- Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line:
https://foxter-sport.pl/vii-cross-bociana-2024?fbclid=IwAR0JCtI6wB9Z5UWp3kh4s0dhXnpnXFDXKnEiupfgvroacIgrhBmde5JuUuo
- Zapisy i płatności on-line na stronie dedykowanej,
- Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 17.05.2024 r. lub wyczerpania limitu uczestników,
- Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy,
- Limit uczestników: łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i NW,
UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!
Trasa:
- trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
- dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
- dystans Nordic Walking 5 km,
- dokonywany będzie pomiar czasu (firma FOXTER),
- w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
- punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie dla dystansu 5km/ NW 5km i mecie dla dystansu 10 km,
- punkt medyczny będzie znajdował się na starcie/mecie biegu.
Kategorie:
Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,
Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.
Nagrody:
Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
Zasady finansowania:
- udział w biegu jest płatny i wynosi 60 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na cel charytatywny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie. Opłaty wnoszone są on-line przy rejestracji na wskazane przez Organizatora konto.
Postanowienia końcowe:
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne, - organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
- każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
- Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
• publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
- toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa,
- wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com - parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość – ok. 300 metrów od startu),
- interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.