Asset Publisher Asset Publisher

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (zwane dalej RODO) w związku z przetwarzaniem Pana(i) danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1.  Administratorem Pana(i) danych osobowych (ADO) jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór, Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek, tel. 94 374 30 22, e-mail: czarnobor@szczecinek.lasy.gov.pl
 2.  Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami/petentami odbywa się w celu:

 • zawarcia lub wykonania zawartej umowy (dokonywania zakupów, dzierżawy, najmu, innych) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości) - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • wykonywania obowiązków ciążących na ADO, które realizuje w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu państwa, zadania Straży Leśnej i Służby Leśnej w zakresie ochrony lasu przed szkodnictwem) – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1.  Okres przechowywania danych. Stosownie do tego informujemy, że:
 • w przypadku, gdy ADO przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych);
 • w przypadku, gdy ADO przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, wynika z prawnego obowiązku ciążącego na ADO lub jest związane ze sprawowaniem władzy publicznej, okres przechowywania danych, w tym celu określają przepisy szczególne;
 • w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat;
 • w pozostałych przypadkach będziemy przechowywać dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018 r. poz. 217 ze zm.)
 1.  Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne uprawnione organy administracji publicznej;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, prawnicy, podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, Poczta Polska, firmy kurierskie;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.
 1.  Osoby, których dane dotyczą informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do nawiązania stosunku pracy, a w pozostałych przypadkach jest wymagane przepisami prawa.

 1.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Zebrane dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.