Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

W dniu 19 września 2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Czarnobór obradował Zespół Lokalnej Współpracy powołany Zarządzeniem nr 25 Dyrektora RDLP w Szczecinku z 30.06.2023 r. Zespół został powołany w celu:

  • Opiniowania działań nadleśnictwa w odniesieniu do projektu wyodrębnienia lasów o zwiększonej funkcji społecznej.
  • Formułowania wniosków, zgłaszania potrzeb oraz działania na rzecz poprawy dostępności do różnych funkcji lasu.
  • Pomocy w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów w zaspokajaniu różnych potrzeb społecznych.

Podczas spotkania poruszono temat wprowadzenia na terenie nadleśnictwa lasów o zwiększonej funkcji społecznej – lasy, które są intensywnie użytkowane rekreacyjnie, zlokalizowane w pobliżu aglomeracji miejskich i ośrodków wypoczynkowych. Gospodarka leśna na terenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej jest ukierunkowana na zachowanie ich charakteru oraz utrzymanie walorów krajobrazowych.

W Nadleśnictwie Czarnobór planowane jest utworzenie takich lasów na powierzchni około 300 ha, które swoim zasięgiem obejmą okolice Jeziora Leśnego oraz bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych w Szczecinku.