Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajdują się dwa rezerwaty przyrody

Rezerwat  „BAGNO CIEMINO"

Rezerwat przyrody „Bagno Ciemino" powołano Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25.07.1997 r. (MP Nr 54, poz. 514) – Rozporządzeniem Nr 12/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5.05.2004 r. (Dz. Urz. Nr 31, poz. 546).

Powierzchnia leśna rezerwatu

382,57 ha

Powierzchnia nieleśna rezerwatu

 17,86 ha

Powierzchnia ogółem

400,43 ha

 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych cennych ekosystemów leśnych i torfowiskowych, charakterystycznych dla Pojezierza Drawskiego. Realizacja celu ochrony następuje poprzez zachowanie występujących w rezerwacie cennych oraz chronionych gatunków roślin naczyniowych i mszaków.

Na południowej granicy rezerwatu (brzeg jeziora Ciemino) znajdują się schrony Wału Pomorskiego. Po zachodniej stronie rezerwatu prowadzi oznakowany czarny Szlak Rowerowy Nizica (okrężny, zaczyna się i kończy w Szczecinku).

 

Rezerwat   „DIABELSKIE PUSTACIE"

Rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie" został powołany Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 45/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Nr 96, poz. 2076).

Powierzchnia leśna rezerwatu

229,62 ha

Powierzchnia nieleśna rezerwatu

64,79 ha

Powierzchnia ogółem

294,41 ha

 

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie układów biocenotycznych i krajobrazu dwóch szlaków sandrowych – młodszego szlaku sandrowego i szlaku Płytnicy oraz leżących w ich obrębie obniżeń wytopiskowych i wzgórz o charakterze ostańców erozyjnych.
Rezerwat znajduje się na terenie dawnego poligonu „Borne Sulinowo". Obejmuje najlepiej zachowane na Pomorzu Zachodnim wielkoobszarowe wrzosowiska.