Asset Publisher Asset Publisher

INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór występują użytki ekologiczne, strefy ochrony ptaków chronionych oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt

Użytki Ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa użytki ekologiczne powołane Uchwałą
nr XXXV/327/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz. Urz, W. Z. z 2006 r., Nr 68, poz. 1234).

  • Użytek Ekologiczny – „Torfowisko Wybudowanie" – pow. 2,82 ha,
  • Użytek Ekologiczny – „Torfowisko Raciborki" – pow. 5,75 ha.

Ochrona strefowa wybranych gatunków zwierząt

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór znajdują się dwie strefy ochrony ostoi oraz miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową – bociana czarnego (Ciconia nigra) oraz bielika (Haliaeetus albicilla).

Strefy powołano zgodnie z Decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie:

  • Decyzja znak spr. WOPN-OG.6442.34.2017.MKP z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję nr 5/2015 znak spr. WOPN-OG.6442.5.2015.MKP.ASD z dnia 16 lutego 2015 r. powołującą  strefę ochrony ostoi oraz miejsca rozrodu i regularnego przebywania bielika (Haliaeetus albicilla);
  • Decyzja nr 6/2015 znak spr. WOPN-OG.6442.6.2015.MKP.ASD z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję Nr SR-P-6652/27/2/05 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. powołującą strefę ochrony ostoi oraz miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego (Ciconia nigra).

Gatunki chronione

Wśród gatunków roślin objętych ochroną prawną na terenie Nadleśnictwa Czarnobór występują m.in.: bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bagno zwyczajne Ledum palustre, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, podkolan biały Platanthera biforia, podrzeń żebrowiec Blechnum spirant, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum.

Wśród gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną prawną na terenie Nadleśnictwa Czarnobór występują m.in.: ropucha szara Bufo bufo, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara, padalec zwyczajny Angius fragilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, żmija zygzakowata Vipera berus, bielik Haliaeetus albicila, bocian czarny Ciconia nigra, gągoł Bucephala clangula, wiewiórka Scirus vulgaris, bóbr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra i wilk Canis lupus.