Asset Publisher Asset Publisher

Drogi udostępnione do ruchu publicznego w Nadleśnictwie Czarnobór

Informujemy że, w sprawie udostępniania dróg leśnych do ruchu publicznego na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór aktualnie obowiązuje Zarządzenie Nr 52 Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarnobór z dnia 19 listopada 2018 r.

Na terenie Nadleśnictwa Czarnobór dla potrzeb turystyki i rekreacji udostępniono 14 dróg leśnych do ruchu publicznego. Prowadzą one w najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i bogate w płody runa leśnego fragmenty naszego lasu. Pozostałe drogi objęte są zakazem wjazdu pojazdem silnikowych, zaprzęgowym i motorowerem. Przebieg dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego przedstawiono na mapie sytuacyjnej, załączonej poniżej. Drogi te oznakowane są w terenie tablicami „Droga udostępniona do ruchu publicznego”, oraz znakiem „Ograniczenie prędkości do 30 km/h”.

Ponadto na terenie Nadleśnictwa znajdujące się 7 miejsc postoju pojazdów oznakowanych stosownymi tablicami.

Zgodnie z art. 29 pkt. 1. ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerowym w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Natomiast pkt. 2 odnosi się do postoju pojazdów, który dozwolony jest wyłącznie w miejscach oznakowanych.